دسته بندی قالب

صفحاتی که هر وبسایت نیاز دارد

صفحات قالب

صفحاتی که هر وبسایت نیاز دارد

عناصر قالب

صفحاتی که هر وبسایت نیاز دارد

در این صورت می توان امید داشت که تمام و
دشواری موجود در ارائه راهکارها
و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و
زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای
اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل
دنیای موجود طراحی اساسا مورد
استفاده قرار گیرد.